Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti WATEC, s.r.o. Dobrovičova 4, 811 02 Bratislava platné od 1.1.2019

Spoločnosť WATEC je technický veľkoobchod pre zaregistrovaných zákazníkov, ktorými môžu byť podnikateľské 
subjekty, ktoré podnikajú v oblastiach súvisiacich s vodárenstvom a inštaláciami technologických rozvodov.
Ak si výrobca vyhradzuje právo na nutnosť odborného zaškolenia a zákazník ho nemôže preukázať, 
organizujeme školenia. Inštalovanie elektrických zariadení môže previesť iba subjekt odborne spôsobilý. 
1.      Všeobecné ustanovenia
Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia slovenským právnym poriadkom a týmito
 podmienkami. Kupujúci poskytne pri zahájení obchodného vzťahu svoje fakturačné a kontaktné údaje.
Kupujúci záväznou objednávkou potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky predávajúceho.
2.      Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné. Budú použité iba k uskutočneniu plnenia 
zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. s výnimkou situácie súvisiacej
s distribúciou či platobným stykom týkajúcich sa objednaného tovaru (oznámenia mena a adresy dodania).
3.      Predmet objednávky
Predmetom zmluvy je tovar uvedený v kúpnej zmluve, čo je potvrdená objednávka. Rozmery, váha, výkony
kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach sú údajmy nezáväznými a vychádzajú z údajov 
výrobcov. Taktiež použité obrázky produktov sú len ilustračné a nemusia úplne zodpovedať skutočnosti.
V prípade vážnejších nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať a informovať o tom. Predávajúci sa 
zaväzuje, že kupujúcim bude dodávať len tovar v perfektnom stave v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami
obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcim daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
4.      Objednanie tovaru
Kupujúci vykoná objednávku, ktorá obsahuje druh tovaru s presnou špecifikáciou, číslo tovaru, jeho množstvo 
a cenu, meno a kontaktné údaje kupujúceho, spôsob platby a miesto dodania. Táto objednávka je návrhom 
kúpnej zmluvy a kupujúci jej podaním potvrdzuje, že sa zoznámil so všeobecnými obchodnými 
podmienkami aj reklamačným poriadkom a súhlasí s nimi. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje 
formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. Takto vykonanú objednávku potvrdí predávajúci kupujúcemu
maximálne v najbližší pracovný deň po dni jej obdržania. (Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je
považované za záväzné.) V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje 
právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie telefonicky a úhradou finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k významnej zmene ceny, 
či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, k vypredaniu zo skladu dodávateľa, či uvedenia 
novej verzie produktu výrobcom, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim 
modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť.
5.      Platobné podmienky
Objednaný tovar môže kupujúci uhradiť tromi spôsobmi. Pri prevzatí kuriérovi (na dobierku), platbou vopred 
na predfaktúru alebo v hotovosti pri osobnom odbere. Do doby zaplatenia je tovar majetkom  predávajúceho.
    V cenovo náročnejších prípadoch a v prípadoch objednávky neštandardného tovaru („na objednávku“),
   si predávajúci vyhradzuje právo úhrady finančnej zálohy kupujúcim  vo výške až do 100% z hodnoty.
6.      Ceny
Ceny tovaru sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru v dobe objednávky platné v SR. Všetky ceny sú
uvedené aj bez DPH aj s DPH. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho
vydaného oznámenia. Aktuálne ceny sú uvedené na stránke dodávateľa. Ak predávajúci dohodne a potvrdí 
veľkoobchodné ceny zákazníkovi alebo potvrdí ceny stanovené individuálnou písomnou ponukou, tak tieto sú
potom v takom prípade platnými cenami pre takéhoto zákazníka. Pri objednavke nad 300,- EUR a jej platbe 
vopred, je možné si vybrať buď dopravu zdarma alebo dodatočnú zľavu 2%. Pri osobnom odbere a platbe v 
hotovosti je zľava na celú faktúru 2%.Táto zľava neplatí, ak sú už uplatnené na tovar znížené (akciové) ceny.
Pri objednávke cez e-shop nad 500,- EUR predávajúci poskytne zákazníkovi možnosť dopravy zdarma. 
Okrem prípadov, kedy sú v zásielke veľmi ťažké alebo objemné produkty (rúry, tvarovky veľkých dimenzií
a pod.), kedy sa rieši cena za dopravu osobitne. Dopravu chemikálií treba dohodnúť osobitne. 
V prípade zaslania tovaru mimo územia SR bude cena za dopravu dohodnutá s kupujúcim individuálne.
7.      Dodacie podmienky a prevzatie
Termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu pri potvrdení objednávky. Väčšina je vybavená do 14 dní,
ak nie je uvedené inak. Predávajúci informuje kupujúceho o odhadovanej dobe dodania a možnom meškaní,
túto informáciu podá predávajúci súčasne s potvrdením objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo odchýliť
sa od dohodnutého termínu dodania o 3 pracovné dni. Doručenie tovaru je na území SR vykonávané
prostredníctvom zmluvnej kuriérskej spoločnosti. Kupujúci je povinný bezodkladne pri preberaní skontrolovať
stav zásielky- najmä druh a množstvo tovaru a neporušenosť obalov podľa priloženého dodacieho listu. Obaly
tovaru nesmú byť porušené, inak je nutné zdokumentovať a s prepravcom spísať poškodenie a predávajúceho
hneď kontaktovať. Inak nenesie zodpovednosť za poškodenie prepravou. V prípade, že kupujúci neprevezme 
predmet plnenia zmluvy z dôvodov ležiacich na jeho strane, nesie kupujúci náklady spojené s opakovaným
dodaním v plnej výške. V prípade, že predávajúci dodá nekompletnú zásielku, 
ktorú vopred potvrdil kupujúcemu, predávajúci nesie náklady na dodanie chýbajúceho tovaru.